Гледай на живо

Правила и условия

Правила и условия:

1. Период:

От 31.07.2020 г. до 30.09.2020 г. включително.

2. Организатор:

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181.

3. Правила за участие:

 • Право на участие в Кампанията „За VIVACOM с Атанас Добрев и Виктория Боклаг“ има всяко лице, което полага труд или предоставя услуги на „БТК“ ЕАД, а именно Централно управление, БТК Обслужване на клиенти, БТК Комерс, БТК Поддръжка и изграждане на мрежата, НУРТС България и НУРТС Диджитъл на основание:  
  1) трудов договор, 2) граждански договор за изпълнение, 3) граждански договор за предоставяне на адвокатски услуги, 4) договор за лизинг на персонал, където БТК ЕАД/„НУРТС България“ ЕАД се явява приемащата организация или 5) договор за управление, наричано за краткост „служител“;
 • Всеки служител на „БТК“ ЕАД или „НУРТС България“ ЕАД има право да зададе въпрос в една от посочените категории в сайта www.vaprosi.vivacom.bg да гласува за най-интересните въпроси и да участва в сесията на живо.

4. Механизъм:

4.1 Етап 1: задаване на въпроси: от 31 юли до 14 август 2020 г. включително.

Кампанията „За VIVACOM с Атанас Добрев“ ще се проведе на сайта vaprosi.vivacom.bg

 • Всеки служител трябва да посочи име и фамилия, ЕЛН, служебен имейл; Служители, които нямат ЕЛН или служебен мейл оставят празно съответното поле за попълване.
 • Всеки служител трябва да даде съгласие за обработка на лични данни.
 • Служителят получава потвърждение, че е успял да зададе своя въпрос и кога да очаква отговор.

4.2. Етап 2: гласуване за въпрос: от 14 до 20 август 2020 г. включително

 • Всички зададени въпроси ще бъдат публикувани в секция „Гласувай“.
 • Всеки служител  има право да гласува за 1 въпрос в категория.
 • След като приключи гласуването, ще бъдат избрани определени въпроси, отговарящи на правилата, от събралите най-много гласове (най-малко 20 гласа на въпрос).

4.3. Етап 3: сесия онлайн: август 2020 г.

 • Атанас Добрев и Виктория Боклаг ще дадат отговор на определените въпроси, отговарящи на правилата, от събралите най-много гласове, по време на живото предаване през август 2020г.
 • Служителите могат да задават въпроси в чата на живо, на които ще бъде отговорено на имейл.

4.4. Етап 4: отговори на останалите въпроси: до 14 септември 2020 г. включително

 • Всеки служител, който е задал въпрос, отговарящ на гореизброените критерии, ще получи отговор по имейл. На сайта vaprosi.vivacom.bg ще бъде качена обобщена информация за отговорите на въпросите.

5. Допустимост:

Не се допускат до участие в кампанията служители, които:

 • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на въпросите;
 • Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;
 • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имена, служебни имейли и/или ЕЛН;
 • Използват нецензурен език и обидни думи.

6. Ограничения на отговорността:

 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на служители; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на кампанията; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни.

7. Лични данни

 • БТК е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
 • БТК събира и обработва личните данни на участниците и спечелилите в играта като спазва българското и европейско законодателство.
 • БТК гарантира в максимална степен защитата на личните данни на всеки участник, обработвани при и по повод провеждането на съответната активност.
 • Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на БТК, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Регламент (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена, се съдържа в Политика за поверителност и защита на личните данни на работниците и служителите в БТК и лицата, наети за изпълнение на временна работа по реда на Глава пета, раздел VIII „в“ КТ, публикувана на адрес : http://www.intranet.vivacom.bg/cgi-bin/portal.cgi?temp=docsinside.html&pon=hr&prn=27&ls=0&lang=bg&did=273&docnum=7326&page=1&site=docsdetails.html&directlink=0&pars=&did=273&dtip=2&dlid=2&page=1&tabid=tabid&docname=&date1=date1&date2=date2

8. Други условия:

 • Условията на настоящата кампания са достъпни на интернет страницата vaprosi.vivacom.bg;
 • Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на страницата vaprosi.vivacom.bg;  
 • Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати кампанията при възникване на сериозни причини;
 • Включването на служителите в кампанията означава, че те са приели настоящите условия и правила за провеждане на кампанията и се считат обвързани с тях.