Гледай на живо

Гледай на живо

Гледай на живо

"*" indicates required fields

Съгласие*
Можете да оттеглите съгласието си по всяко като заявите изричното си желание на pr@vivacom.bg Моля, имайте предвид, че при отказ или оттегляне на даденото от Вас съгласие VIVACOM не може да ви осигури възможността да участвате в кампанията „За VIVACOM с Николай Андреев“. Оттеглянето на даденото от Вас съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването на личните данни, преди неговото оттеглянето. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (с търговско наименование VIVACOM) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181. VIVACOM е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните в БТК на: dpo@vivacom.bg; + 359 2 9496079 или като ни пишете на: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 115и или на: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti Основанието за обработването на гореизброените Ваши лични данни за посочената по-горе цел е Вашето съгласие. Личните данни на регистрираните участници ще се обработват за срок до 1 година от предоставяне им. Данните ще се използват само за целта, посочена в настоящето съобщение. По отношение упражняване правата Ви на достъп до обработваните лични данни, посочени тук, тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, можете да намерите подробна информация в Политика за поверителност и защита на личните данни на работниците и служителите в БТК и лицата, наети за изпълнение на временна работа по реда на Глава пета, раздел VIII „в“ КТ, публикувана на следния адрес.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.